AVISO LEGAL

TITULARIDÁ

castrochaosamartinfala.esy.es é un dominio en internet de titularidá del Museo Castro del Chao Samartín. Castro, 33730 Grandas de Salime. Asturias. Teléfono: +34 985 627 143.
El diseño, a estructura de navegación y a información contida neste portal foron elaboraos pol Museo Castro del Chao Samartín usando material gratis e libre de WordPress.

PROPIEDÁ INTELECTUAL

Todos os contidos del portal, textos, gráficos, imáxes, el sou diseño y os deretos de propiedá intelectual que poderan corresponder a esos contidos, así como todas as marcas, nomes comerciales ou cualquera outro signo distintivo son propiedá del Museo Castro del Chao Samartín ou dos sous propietarios lexítimos, quedando reservaos todos os deretos sobre elos.
Prohíbese cualquera acto de reproducción total ou parcial dos contidos, de cualquera xeito ou medio (mecánico, electrónico, reprográfico ou de cualquera outro tipo), así como cualquer acto de difusión, comunicación pública ou distribución, sin a autorización dada antes por escrito pol Museo Castro del Chao Samartín ou os sous propietarios lexítimos.
Según lo disposto nos artículos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedá Intelectual, quedan espresamente prohibidas a reproducción, a distribución y a comunicación pública, incluida a súa modalidá de posta a disposición, da totalidá ou parte dos contidos d’este portal web con fines comerciales, en cualquera soporte e por cualquera medio técnico, sin autorización espresa del Museo Castro del Chao Samartín.

ENTRADA A OS CONTIDOS

A entrada al portal de contidos del Museo Castro del Chao Samartín y el uso que poda facerse da información que ten, son da responsabilidá esclusiva del usuario. El Museo Castro del Chao Samartín nun se vai responsabilizar de ningúa consecuencia, daño ou perxuicio que poderan derivarse del uso d’este sito web ou dos sous contidos, tampouco dos destrozos informáticos y a introducción de virus, nun sendo todas aquelas actuacióis que salan da apricación das disposicióis legales ás que deba someterse el exercicio estricto das súas competencias.
El Museo Castro Chao Samartín nun pode garantizar que nun haxa ningún error puntual nos contidos das súas páxinas. No caso d’haber algún, el Museo Castro del Chao Samartín vai fer conto faga falta pra que nun haxa errores e reparalos ou actualizalos no menos tempo posible.
A información que se difunde por este medio faise namáis a título informativo, reservándose el Museo Castro del Chao Samartín el dereto de quitar ou parar a súa difusión, de xeito total ou parcial, e de cambiar a estructura e contido del portal sin avisar antias, podendo hasta frenar ou nun permitir el acceso a esa información. El obxetivo é aguantar a calidá y actualización d’esta información y aforrar e rebaxar posibles errores causaos por defectos técnicos. Inda asina, el Museo Castro Chao Samartín nun garantiza qu’este servicio nun poda ser interrumpido ou afectao por esos defectos.

USO DEL PORTAL

A responsabilidá del uso del portal é del usuario. Se fora preciso amañar algún tipo de rexistro pr’acceder a determinaos contidos del portal, el usuario vai ser responsable d’apurrir información e datos lícitos e veraces. Neste proceso, al usuario dáseye úa contraseña da que ten que facer un uso dilixente e confidencial.
El usuario comprométese a facer un uso axeitao dos contidos e servicios conforme a lo espresao a continuación, nun usándolos pra: incurrir en actividades ilícitas, ilegales ou contrarias á búa fe y al orde público; difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, d’apoloxía del terrorismo ou atentatorio contra os deretos humanos; provocar destrozos nos sistemas físicos e lóxicos del Museo Castro del Chao Samartín, dos sous proveedores ou de terceiras personas; introducir ou estender na rede virus informáticos ou outros sistemas físicos ou lóxicos que podan provocar os daños mencionaos antias; e/ou tentar d’acceder e, no sou caso, usar as contas de correo electrónico d’outros usuarios e cambiar ou manipular os sous mensaxes.
El Museo Castro del Chao Samartín resérvase el dereto de retirar todos aquelos comentarios y aportacióis que vulneren el respeto á dignidá da persona, que sían discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, qu’atenten contra a mocedá ou a infancia, el orde ou a seguridá pública ou que, al sou xuicio, nun foran axeitaos prá súa publicación.
En cualquera caso, el Museo Castro del Chao Samartín nun vai ser responsable das opinióis ditas polos usuarios nos foros ou outras ferramentas de participación que poderan amañarse.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL SITO WEB CASTROCHAOSAMARTINFALA.ESY.ES

1. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

D’acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el sou Regramento de desenvolvemento 1720/2007, de 21 de decembre, y a Lei 34/2002, de 11 de xuyín, de servicios da sociedá da información e de comercio electrónico, vai ser considerada como “Datos de Carácter Personal” cualquera información relacionada con personas físicas identificadas ou identificables qu’el Usuario facilite de xeito voluntario a Museo Castro del Chao Samartín, sendo obxeto de tratamento baxo a responsabilidá de Museo Castro del Chao Samartín e metida en ficheiros automatizaos da súa titularidá.
Museo Castro del Chao Samartín vai dar al Usuario a información necesaria pra que, con carácter previo, poda dar el sou consentimento col fin de que Museo Castro del Chao Samartín proceda al tratamento dos sous datos de carácter personal.
Nun sendo que s’indique outra cousa nos formularios de recoyida de datos contidos en castrochaosamartin.esy.es, a recoyida e tratamento dos Datos de Carácter Personal vai ter como único fin atender e xestionar, en cada caso, a demanda qu’el Usuario faga por castrochaosamartinfala.esy.es
En particular, ese fin pode concretarse en:
(1) xestionar a Relación Contractual y el sou cumprimento, e verificar el cumprimiento das Condicióis Xenerales e Particulares qu’el Usuario aceptase en cada momento en relación col sou uso de castrochaosamartin.esy.es
(2) facer estudios de satisfacción, actualización de datos e publicación dos sorteos nos qu’el Usuario participe ou d’imaxes d’actividades dos Usuarios que formen parte del Programa d’Actividades del Museo;
(3) atender as solicitudes, consultas ou suxerencias que, no sou caso, el Usuario faga al Museo Castro del Chao Samartín por castrochaosamartinfala.esy.es;
(4) xestionar as preferencias de publicidá del Usuario; e
(5) cumprir as súas obrigacióis legales a Museo del Castro Chao Samartín.
Os Datos de Carácter Personal que se pidan al Usuario nos formularios de recoyida van ter carácter obrigatorio nun sendo que s’indique lo contrario no formulario correspondente. Se el Usuario nun facilitase os datos solicitaos con carácter obrigatorio, Museo Castro del Chao Samartín nun vai poder tramitar el formulario de que se trate. Al puer os sous Datos de Carácter Personal, el Usuario garantiza a Museo Castro del Chao Samartín que ditos datos son correctos, completos e verdadeiros e que se refiren namáis al Usuario e non a terceiras personas. El Usuario acepta que vai ser el único responsable da falta d’información proporcionada ou da súa falta de corrección ou veracidá, ademáis dos destrozos e perxuicios que poderan darse, pra Museo Castro del Chao Samartín ou pra terceiros, pol incumprimento d’estas obrigacióis.
Museo Castro del Chao Samartín nun vende, arrenda nin pon a disposición de terceiras personas os Datos de Carácter Personal daos polos Usuarios. Nun é cesión ou comunicación a terceiros el acceso a Datos de Carácter Personal por parte del personal encargao del tratamento cuando elo resulte necesario prá prestación d’un servicio a Museo del Castro Chao Samartín, sempre dentro de lo permitido pola lexislación vixente.
Os Datos de Carácter Personal nun van ser usaos pr’accióis de marketing directo, nun sendo no caso de qu’el Usuario fose informao con antelación d’esta posibilidá e dese el sou consentimento espreso pra tal cousa. El Usuario vai poder cambiar as súas preferencias en relación col envío de tales comunicacióis comerciales mandando un correo electrónico a chaosamartin@grandasdesalime.es

2. MENORES
Con carácter xeneral, e nun sendo que se dispoña outra cousa no formulario que corresponda, Castro del Chao Samartín nun trata Datos de Carácter Personal relativos a menores d’edá. A información sobre menores pedida en castrochaosamartin.esy.es é mui restrinxida e nun permite a súa identificación, sendo el único fin desenvolver os Servicios propostos.

3. DATOS DE TERCEIROS

Con carácter xeneral, pra facer uso de castrochaosamartinfala.esy.es nun fai falta facilitar Datos de Carácter Personal de terceiros, polo que queda prohibido, nun sendo por solicitú expresa, qu’os Usuarios faciliten cualesquera Datos de Carácter Personal de terceiros a Museo Castro del Chao Samartín ou pola dirección castrochaosamartinfala.esy.es
Con carácter escepcional, el Usuario vai poder facilitar Datos de Carácter Personal de terceiros se el formulario de recoyida asina lo permite e sempre que teña el consentimento dao antias y informao del terceiro en cuestión. En particular, pra que s’entenda qu’el consentimento é informao, os terceiros van ter que tar informaos pol Usuario e ter aceptao as Condicióis Xenerales e Particulares, ademáis d’esta Política de Protección de Datos. É responsabilidá única del Usuario xestionar e ter conseguido antias os consentimentos dos terceiros e ha a responder polos daños e perxuicios que se poderan ocasionar pol incumprimento d’esta obrigación.

4. EXERCICIO DE DERETOS POL USUARIO

Pral exercicio dos deretos d’acceso, rectificación, cancelación dos sous datos y oposición a os tratamentos que procedan conforme á normativa apricable, el Usuario ha a ter que dirixirse por escrito, coa indicación “Comunicación relativa a Datos de Carácter Personal”, a cualquera das direccióis indicadas antias nel apartao 1 d’esta Política de Protección de Datos, acreditando a identidá del solicitante.

5. COOKIES Y USO DE DIRECCIÓIS IP

Úa cookie é un fragmento d’información que s’almacena no disco duro del visitante d’úa páxina web al través del sou navegador, a petición del servidor da páxina.
castrochaosamartinfala.esy.es usa:
(1) cookies que recoyen información acreditativa da aceptación pol Usuario da Relación Contractual pra probar esa aceptación e pra permitir a prestación dos Servicios solicitaos pol Usuario, e que tein validez e duración indefinida, hasta qu’el Usuario se día de baxa en castrochaosamartin.esy.es; e
(2) cookies que recoyen a dirección IP, sistema operativo e tipo de navegador del ordenador del Usuario y información relativa al comportamento del Usuario en castrochaosamartin.esy.es, pr’asegurar qu’el Usuario teña acceso á información relativa ás escoyetas feitas, ademáis de pra identificar as preferencias dos Usuarios, e que tein validez e duración indefinida, hasta qu’el Usuario se día de baxa en castrochaosamartinfala.esy.es
Úa dirección IP é un númaro que se dá automáticamente al ordenador personal ou equipo(s) informático(s) del Usuario pol proveedor d’acceso a Internet del Usuario prá navegación por Internet.
Museo Castro del Chao Samartín nun relaciona os númaros das direccióis IP con ningún dato que deixe identificar a úa persona en concreto, lo que quer dicir qu’a visita del Usuario queda rexistrada, peró sigue anónima a identidá del Usuario. Museo Castro del Chao Samartín resérvase el dereto d’usar os númaros de direccióis IP pra, en colaboración col proveedor d’acceso a Internet del Usuario, protexer os servicios e/ou contidos de castrochaosamartin.esy.es ou os intereses dos nosos clientes ou de terceiros, frente a incumprimentos da normativa apricable.
As cookies usadas en castrochaosamartin.esy.es asócianse namáis con un Usuario anónimo y el sou ordenador, e nun dan referencias que deixen deducir el nome y apelidos del Usuario.
Na sección d’axuda del programa de navegación del Usuario establécese el procedemento a seguir pr’aceptar ou refugar por defecto as cookies, pra eliminalas ou pra recibir un aviso en pantalla da recepción de cada cookie e decidir nese momento a súa instalación ou non no sou disco duro. Así e todo, se el Usuario configurase el sou navegador pra refugar todas as cookies ou refugara espresamente as cookies de castrochaosamartin.esy.es, podera nun disfrutar de todas ou algúas das funcionalidades ou dos servicios ofrecidos en castrochaosamartinfala.esy.es.